Druhý nástupný bod v Tatranskej Lomnici by pomohol lepšiemu rozptylu lyžiarov po stredisku

Spoločnosť TMR predložila na posúdenie EIA upravený projekt vybudovania druhého nástupného bodu do lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica. Chce tak reagovať na rastúcu návštevnosť a požiadavku lepšie regulovať pohyb a rozptyl lyžiarov v stredisku. Ide o projekt, ktorý už bol posúdený a schválený v rámci EIA v roku 2008, ale nedošlo k jeho realizácii. Na základe skúseností z dlhoročnej prevádzky lyžiarskeho strediska TMR upravila projekt tak, aby plnil pôvodný účel, ale mal zásadne menší vplyv na životné prostredie a komfort bývania obyvateľov lokality. Nový návrh zároveň lepšie reaguje na súčasné trendy a zmeny v požiadavkách lyžiarov, kedy rastie záujem najmä o menej náročné „modré“ trate, vhodné pre rodinnú lyžovačku.

Práve vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali za uplynulých desať rokov, sme tento projekt zásadne upravili tak, aby si vyžadoval menší zásah do prostredia, a zároveň čo najmenej ovplyvňoval obyvateľov blízkej lokality. O potrebe rozvoja strediska Tatranská Lomnica hovoria štatistiky návštevnosti. Tie potvrdzujú niekoľkonásobný nárast počtu lyžiarov oproti roku 2008, pričom rastie dopyt najmä po rodinnej lyžovačke a menej náročných tratiach. Ak ich doplníme, pomôže to pri lepšom rozptyle lyžiarov po stredisku, a tým sa zvýši aj bezpečnosť na zjazdovkách,“ vysvetľuje dôvody zmeny v projekte riaditeľ strediska Vysoké Tatry TMR Dušan Slavkovský.

Tento vývoj potvrdzuje aj odborník na cestovný ruch a bývalý riaditeľ Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Peter Chudý: „Po investíciách do lyžiarskej infraštruktúry v uplynulých rokoch sa Tatranská Lomnica stala najvýznamnejším vysokotatranským lyžiarskym strediskom. Neustále sa zvyšujúca návštevnosť počas zimných mesiacov, najmä v špičkových obdobiach sviatkov a školských prázdnin, sa prejavuje v zníženom komforte pre lyžiarov v podobe dlhých čakacích dôb na lanovke, ale aj v kolíznych dopravných situáciách. Prípadné vybudovanie novej lanovky ako druhého nástupného bodu do strediska, ak bude zohľadnená väčšina pripomienok k pôvodnému zámeru, sa preto javí ako vhodné riešenie pre odstránenie tejto situácie.“

Súčasťou požadovanej zmeny je najmä zmena technológie lanovej dráhy, úprava šírky zjazdovej trate a zníženie záberu plôch pri údolnej aj výstupnej stanici lanovky. Zatiaľ čo v prípade oboch staníc došlo zmenou projektu k výraznému zníženiu zastavanej plochy oproti pôvodnému návrhu, záber nového územia v upravenom projekte vzniká najmä v dôsledku úpravy koridoru zjazdovej trate – teda nejde o zastavanú plochu alebo iný zásah do územia. Výrazné zmenšenie zastavanej plochy v prípade údolnej stanice bude viesť k tomu, že jej vplyv na životný komfort blízkej obytnej zóny bude podstatne nižší ako v pôvodnom zámere.

Nová zjazdová trať by sa mala napájať na existujúcu zjazdovku Buková hora, na existujúce rozvody zasnežovania a na existujúcu akumulačnú nádrž, ktorá bola už pri projektovaní dimenzovaná tak, že bude kapacitne postačovať aj zasnežovanie doplnenej časti zjazdovej trate. Zmenou projektu tak nevznikajú žiadne dodatočné nároky na navýšenie kapacity zadržiavanej vody. Na základe požiadavky obyvateľov Tatranskej Lomnice bolo tiež úplne upustené od výstavby parkovacích plôch a obslužných komunikácií.

„Cestovný ruch aj lyžovanie majú v Lomnici dlhodobo svoje významné miesto, a my ako prevádzkovateľ strediska musíme hľadať možnosti jeho rozumného rozvoja alebo optimalizácie, aby zvládlo rastúcu návštevnosť a udržalo si vysoký štandard. Naše projekty navrhujeme vždy tak, aby ich prínosy pre turistický ruch ale aj celkové skultúrnenie prostredia prevažovali nad zásahmi do životného prostredia, a to je aj prípad tejto navrhovanej zmeny,“ hovorí D. Slavkovský.

V blízkosti navrhovanej zjazdovky sa nachádza aj historická budova niekdajšej visutej lanovky z rokov 1936-1941 od architekta Dušana Jurkoviča, pri ktorej sa stále nepodarilo pripraviť návrh zmysluplnej konverzie objektu na novú funkciu.

Porovnanie návrhov projektu z roku 2008 a 2018

Pôvodný zámer bol predložený na posúdenie v Správe o hodnotení „Lyžiarske centrum TLD – Tatranská Lomnica“ v decembri 2008. V zámere bol plánovaný objekt výstupnej stanice na zastavanej ploche 635 m2  a lanovka mala do neho vstupovať z ľavej strany. Nový návrh obsahuje zmenu technológie lanovky (z 8-miestnej kabínkovej lanovky s celoročným využitím na 6-miestnu sedačkovú lanovku iba so zimnou prevádzkou), čím sa zníži zastavaná plocha výstupnej stanice (VS) na 116 m2.

Územie údolnej stanice (DS) je ešte významnejším príkladom zníženia záberu zastavaných plôch. V pôvodnom projekte mal vyrásť v mieste údolnej stanice tzv. uzol GSB s kanceláriami, infocentrom, požičovňami, zmenárňou, poštou, úschovňou batožín, obchodmi, výstavnými priestormi, reštauráciami, technickými a technologickými miestnosťami na zastavanom území s rozlohou 7 000 m2. Ďalším záberom plochy by bola samotná dolná stanica lanovej dráhy s nadzemnou garážou pre kabínky na celkovej ploche 1 005 m2. Tým, že zmenou navrhovanej činnosti by sa dolná stanica lanovky mala spojiť iba s najnutnejšími službami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť prevádzky lanovej dráhy (ako sú pokladne, toalety, technické a technologické zázemie obsluhy) sa docieli to, že zastavaná plocha spolu s podzemnou garážou bude namiesto 8 005 mzaberať iba 698 m2.