Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry

Grantový program Tatry mountain resorts, a.s.

CIELE PROGRAMU

Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Mesta Vysoké Tatry, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v meste pre jeho obyvateľov. Programom chceme motivovať ľudí a organizácie pôsobiace v Meste Vysoké Tatry, aby sami identifikovali, čo je potrebné zlepšiť, opraviť alebo vytvoriť v prospech miestnej komunity. Pridanou hodnotou predkladaných projektov je, že žiadatelia budú pri ich uskutočnení aktívne participovať ako dobrovoľníci.

AKÉ AKTIVITY CHCEME PODPORIŤ

Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života v Meste Vysoké Tatry v nasledujúcich oblastiach:

 • úprava a obnova verejných priestranstiev (parkov, námestí, chodníkov, ihrísk, osádzanie mobiliáru, údržba zelene…),
 • rozvoj komunitného života v Meste Vysoké Tatry so zameraním na zbližovanie ľudí žijúcich v Meste Vysoké Tatry (voľnočasové aktivity),
 • organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ktoré rozvíjajú alebo oživujú tradičné podujatia a zvyky pestované na území Vysokých Tatier v minulosti,
 • nákup potrebného vybavenia pre športové kluby a kultúrne organizácie pôsobiace na území Mesta Vysoké Tatry.

Najväčšiu šancu uspieť majú projekty, ktoré:

 • sú prospešné pre širokú komunitu,
 • majú dlhodobý prínos, ale aj jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán,
 • zapájajú do realizácie aj dobrovoľníkov.

VÝŠKA PODPORY

Celková suma určená na podporu projektov v rámci grantového programu pre rok 2019/2020 je 20 000 eur. Jeden projekt môže byť podporený max. sumou 3 000 eur. Jeden subjekt môže predložiť aj viac projektov.

TERMÍN UZÁVIERKY ŽIADOSTÍ

31. 12.2019

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT

O podporu z programu sa môžu uchádzať iba právnické osoby, ktorých aktivity sa realizujú na území Mesta Vysoké Tatry, napríklad:

 • Mesto Vysoké Tatry a organizácie spadajúce pod správu alebo ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry,
 • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská…)
 • športové kluby,
 • školy a školské zariadenia,
 • nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.

© 2020 TMR, a.s.  •  Všetky práva vyhradené  •  Made by Seesame and NetSuccess