Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry

Grantový program Tatry mountain resorts, a.s.

Podporené projekty v roku 2019

Na základe rozhodnutia grantovej komisie získali podporu z grantového programu TMR Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry pre rok 2019 nasledovné projekty:

Rozvoj športových aktivít mládeže vo Vysokých Tatrách

Predkladateľ: Atletický klub AO Tatry

Cieľom projektu je prepracovaným systémom pod vedením trénera viesť mládež k získavaniu športových návykov, motivovať ju v úsilí o zlepšenie telesnej zdatnosti a upevňovať jej zdravie. Predmetom podpory je nákup športového vybavenia (gymnastická a atletická sada, sada rebrín, lôpt, švihadiel a kolkov). Atletický klub AO Tatry pôsobí v oblasti mesta Vysoké Tatry, najmä pri ZŠ vo Vyšných Hágoch, členmi klubu sú prevažne deti vo veku do 11 rokov.

Zdravý pohyb v MŠ Tatranská Kotlina

Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

Hrať sa patrí k základným potrebám dieťaťa a ihriská sú miestom, kde cieleným pohybom vedieme dieťa k správnemu životnému štýlu, rozvíjame motoriku správnym smerom, bojujeme s obezitou a tým nedávame šancu civilizačným chorobám. Predmetom podpory z grantu je rozšírenie priestoru školského dvora MŠ o preliezky, kladinu, lanovú hôrku a závesné hojdačky.

Relaxačno-náučný chodník v MŠ Nový Smokovec

Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

Cieľom projektu je vybudovaním chodníka z rôznych druhov prírodnín ako sú kamene, drevo, piesok, kôra a šišky, ktorého súčasťou budú informačné tabule oboznamujúce s flórou a faunou Vysokých Tatier. V priestore MŠ tak vznikne priestor, ktorý bude pozitívne formovať postoj žiakov k prírode a prostrediu, ale zároveň aj miesto na oddych a relaxáciu pre všetkých obyvateľov mesta.

Vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, ovocia, byliniek a okrasných rastlín v MŠ Tatranská Lomnica

Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

Vybudovanie zvýšených záhonov bude obohatím vonkajších aktivít pre deti MŠ a tiež programu environmentálnej výchovy. Pestovanie zeleniny podporí u detí záujem o pestovanie a starostlivosť o rastliny hravou formou. V rámci budovania komunitných vzťahov a spolupráce s rodičmi budú do realizácie zapojení rodičia detí a ďalší dobrovoľníci. Na zabezpečovaní projektu a realizácie sa bude podieľať pedagogický zbor MŠ Tatranská Lomnica pod vedením riaditeľky, participáciu rodičov na projekte zabezpečuje p. Mária Caffrey.

Ozvučovacia technika pre komunitné divadelné predstavenia

Predkladateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry

V meste Vysoké Tatry sa činnosť RKC zameriava na prácu s deťmi, mládežou, rodinami aj formou kultúrnych a spoločenských podujatí. Predmetom grantovej podpory je zakúpenie ozvučovacej techniky, ktorá významne zlepší kvalitu prípravy aj výslednej realizácie podujatí a umeleckých predstavení.

Nákup saní pre prácu s mládežou vo Vysokých Tatrách

Predkladateľ: Slovenský zväz sánkarov

Slovenský zväz sánkarov, jediný športový zväz na území Vysokých Tatier, sa venuje dlhodobo práci s mládežou vo Vysokých Tatrách. Na rastúcu členskú základňu sánkarov v Tatrách chce zväz reagovať nákupom nových saní, čím sa zabezpečí plynulejší tréning bez prestojov. Predmetom grantovej podpory je nákup dvoch kusov juniorských saní s kovovými a teflonovými sklznicami.

30 rokov ochotníckeho divadla v Tatrách – vydanie publikácie a naštudovanie novej hry

Predkladateľ: divadelné združenie TATRATÁLIA

Hlavnou činnosťou DZ TATRATÁLIA je organizácia činnosti Divadelného ochotníckeho súboru Paľa Bielika Tatranská Lomnica. Ochotnícke divadlo v Tatrách má dlhoročnú tradíciu a práve tento súbor v roku 2019 oslavuje svoje 30. výročie založenia. Pri príležitosti svojho výročia chce DZ TATRATÁLIA vydať publikáciu o divadle a naštudovať novú divadelnú hru s premiérovou v septembri 2019.

Knižné búdky

Predkladateľ: Tatranský parlament, o.z.

Občianske združenie Tatranský parlament sa už viac ako tri roky zaoberá možnosťami realizácie projektu Knižné búdky v Tatrách, ktorý predstavuje čoraz populárnejšiu formu návratu ľudí ku klasickým knihám. Predmetom grantovej podpory je umiestnenie niekoľkých kusov knižných búdok na frekventovaných zastávkach TEŽ a verejných miestach v rámci Tatranskej Lomnice a Smokovcov.

Rozvoj bežeckého lyžovania vo Vysokých Tatrách

Predkladateľ: Telovýchovná jednota Vysoké Tatry – Bežecké lyžovanie

V minulosti klub vychoval niekoľko úspešných olympionikov a reprezentantov SR, dnes sa jeho členovia pravidelne zúčastňujú súťaží všetkých kôl najvyššej slovenskej súťaže v bežeckom lyžovaní, Majstrovstiev Slovenska a tiež medzinárodných slovensko-poľských pretekov Tatranská lyžiarska liga. Hlavným cieľom projektu je nákup potrebného bežkárskeho vybavenia a náhrady cestovného pre členov športového klubu. Projekt bude prospešný pre širokú komunitu (rodičia a žiaci), nakoľko zakúpenú výstroj budú môcť využívať všetci žiaci v ZŠ Tatranská Lomnica.

Do termínu zasielania žiadostí o grant, 31. decembra 2018, bolo podaných spolu 23 projektov, z ktorých všetky spĺňali podmienky grantového programu a boli predložené na hodnotenie grantovej komisii.

Komisia sa stretla 29. januára 2018 v Starom Smokovci v zložení: Anna Jurečková (MsÚ Vysoké Tatry), Ing. Zuzana Hlavatá (MsÚ Vysoké Tatry), Ing. Matej Líška (poslanec MZ Vysoké Tatry), Mgr. Darina Jatiová (poslankyňa MZ Vysoké Tatry), Ing. Tomáš Tišťan (poslanec MZ Vysoké Tatry), Ing. Jozef Janiga (Horká záchranná služba), Ing. Dušan Slavkovský (TMR), Ing. Andrej Árendáš (TMR).

Pri hodnotení komisia prihliadala najmä na prospešnosť a dlhodobý prínos projektov pre čo najširšiu komunitu vo Vysokých Tatrách, mieru zapojenia dobrovoľníkov a tiež jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán. Celková suma príspevkov na podporené projekty v rámci grantového programu pre rok 2019 predstavuje 19 930 eur. Realizácia podporených projektov by mala prebehnúť v období 1.3.2019 až 1.3.2020.

O grantovom programe

Cieľom grantového programu TMR Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Mesta Vysoké Tatry, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v meste pre jeho obyvateľov. Programom chceme motivovať ľudí a organizácie pôsobiace v Meste Vysoké Tatry, aby sami identifikovali, čo je potrebné zlepšiť, opraviť alebo vytvoriť v prospech miestnej komunity. Pridanou hodnotou predkladaných projektov je, že žiadatelia budú pri ich uskutočnení aktívne participovať ako dobrovoľníci.

Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života v Meste Vysoké Tatry v nasledujúcich oblastiach:

  • úprava a obnova verejných priestranstiev (parkov, námestí, chodníkov, ihrísk, osádzanie mobiliáru, údržba zelene…),
  • rozvoj komunitného života v Meste Vysoké Tatry so zameraním na zbližovanie ľudí žijúcich v Meste Vysoké Tatry (voľnočasové aktivity),
  • organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ktoré rozvíjajú alebo oživujú tradičné podujatia a zvyky pestované na území Vysokých Tatier v minulosti,
  • nákup potrebného vybavenia pre športové kluby a kultúrne organizácie pôsobiace na území Mesta Vysoké Tatry.

Štatút grantového programu TMR Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry pre obdobie 2018/2019 nájdete tu.

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na grant@aketatrychceme.sk

© 2019 TMR, a.s.  •  Všetky práva vyhradené  •  Made by Seesame and NetSuccess