Tatranská Lomnica: Bude sa na Jamách opäť lyžovať?

Požiadavka na obnovenie lyžovania na Jamách v Tatranskej Lomnici, ktoré fungovali ako komplexný športový areál od 70-tych rokov a obmedzene až do roku 2010, zaznievala od vedenia aj obyvateľov Mesta Vysoké Tatry dlhodobo. V minulosti chýbalo areálu lyžiarske aj dopravné prepojenie s novou časťou strediska Tatranská Lomnica, čo spôsobilo výrazný pokles záujmu zo strany lyžiarov. Spoločnosť TMR preto v týchto dňoch predložila na posúdenie EIA projekt, ktorým chce obnoviť fungovanie strediska Jamy nielen cez rozšírenie ponuky lyžovania, ale aj dobudovaním zodpovedajúcej prepravnej infraštruktúry. Návrh zároveň reaguje na pretrvávajúce dopravné problémy v Tatranskej Lomnici vybudovaním odstavného parkoviska s inteligentnou dopravnou navigáciou. 

Zámer predpokladá vybudovanie zjazdových tratí vrátane technického zasnežovania, bez ktorých už efektívna prevádzka zimného strediska v týchto nadmorských výškach nie je možná. „V našom návrhu sme okrem potrieb lyžiarov riešili aj akútnu potrebu odľahčiť dopravne Tatranskú Lomnicu. K tomu pomôže navrhované nové nástupné miesto a odstavné parkovisko s nadväzujúcimi lanovkami ako hlavným prepravným prostriedkom,“ hovorí D. Slavkovský. Z pohľadu TMR aj Mesta Vysoké Tatry by umiestnenie parkoviska na západnom okraji zastavaného územia nad električkovou traťou pomohlo odľahčiť dopravu a obmedziť prejazdy áut centrom Tatranskej Lomnice.

Rozšíri sa aj ponuka ubytovacích a stravovacích služieb, a to prestavbou nevyužívanej budovy bývalej úpravne vody na turistickú ubytovňu** s reštauráciou s celoročnou prevádzkou.

Navrhované zjazdovky a lanovky rešpektujú terén aj životné prostredie

Nové lanové dráhy, nazvané Jamy 1 a Jamy 2, a zjazdové trate sú navrhnuté za juhozápadným okrajom zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Zámer je spracovaný v 3 variantoch, pričom jednotlivé varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou tratí. Pri navrhovaní zjazdoviek sa kládol dôraz najmä na územné podmienky aj ochranné pásma vodárenského zdroja a ďalšie prvky ochrany prírody a krajiny, ale aj ich prepojenosť s existujúcimi traťami. V areáli Jamy by sa malo obnoviť aj večerné lyžovanie, ktoré tu je povolené, len nie je v súčasnosti využívané.

Trate v stredisku Jamy sú navrhnuté tak, aby prepájali už existujúce zjazdovky. Z tohto dôvodu je potrebné zriadiť nové nástupné miesto (multifunkčný objekt), vďaka čomu sa lyžiari budú môcť na svahy prepravovať priamo prepojenými lanovkami bez potreby vypínať si lyže.

Nástupné miesto bude zriadené na mieste pôvodného, ktoré je už zastaralé a nemá dostatočné vybavenie. Z navrhovaného parkoviska na nástupné miesto sa návštevníci dostanú lávkou, ktorá bude viesť ponad cestu, parkovisko a chodník pre chodcov. Pôvodné nástupné miesto bude asanované a zdemontované budú aj pôvodné vleky v Jamách.

Dopravu zlepší parkovisko aj plánovaná vlaková zastávka

Vzhľadom na potrebu riešiť aktuálne dopravné problémy v Tatranskej Lomnici, ktoré sa s preukázaným a očakávaným rastom návštevnosti strediska budú iba prehlbovať, návrh zahŕňa vybudovanie parkoviska na západnom okraji zastavaného územia Tatranskej Lomnice nad električkovou traťou.

Zvýšením kapacity parkovacích státí v Tatranskej Lomnici sa zmierni kritická dopravná situácia a minimalizujú sa jazdy návštevníkov spojené s hľadaním voľných miest v intraviláne osady, ako aj zaberanie miest určených pre miestnych obyvateľov. Navrhované umiestnenie parkovacích kapacít na okraji Lomnice výrazne obmedzí presun vozidiel intravilánom osady a s takouto lokalizáciou vyjadrili súhlas aj samotní obyvatelia a zástupcovia mesta. S napojením na navrhované parkovisko dokonca ráta už aj projektová dokumentácia kruhovej križovatky, ktorá bola vybudovaná v minulom roku.

Návrh počíta s využitím parkoviska návštevníkmi celoročne, aj mimo zimnej sezóny, a to najmä pri organizovaní početných kultúrno-športových podujatí počas celého roka. Na parkovisku, v prípade potreby a záujmu, vzniká priestor aj pre vybudovanie doplnkových služieb, napríklad stojiska pre bicykle alebo nabíjacej stanice pre elektromobily.

Riešením pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici môže byť aj lepšie zapojenie verejnej dopravy a to napr. zvýšením počtu vlakových zastávok. Zámerom navrhovateľa je v priestore navrhovaného parkoviska, situovaného v blízkosti železničnej trate ŽSR č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku. Návštevníci tak budú môcť do Tatier pricestovať hromadnou dopravou a vystúpiť z vlaku pohodlne rovno pri zjazdovke.

História lyžovania na Jamách

Myšlienka vzniku tréningového športového areálu na Jamách je výsledkom úspechu MS 1970, kedy sa podpora sústredila na vytvorenie lepších podmienok na prípravu našich lyžiarov na budúce významné medzinárodné lyžiarske podujatia ako MS i ZOH. Začať sa malo od malých žiakov, a tak v školskom roku 1972/1973 vzniklo pri ZŠ v Tatranskej Lomnici školské športové stredisko. Vyrástli tu viacerí úspešní pretekári, ktorí reprezentovali ČSSR a neskôr i Slovensko na ZOH, MS, MSJ, Univerziádach i pretekoch SP.

Jamy vznikli ako komplexný lyžiarsky areál, ktorý pozostával zo slalomového svahu s lyžiarskym vlekom, zvaného aj 500-ka, a dvoch skokanských mostíkov P-35 a P-55. Jeho súčasťou boli aj letné a zimné bežecké trate na Golfovej lúke a na Jamách. Neskôr boli oba mostíky pokryté aj umelou hmotou a spolu s lyžiarskym svahom boli aj technicky zasnežované.

Okrem 500-ky bol sprístupnený ďalší svah s vlekom, tzv. 1000-ka alebo Zadné Jamy, ktorý však fungoval iba krátke obdobie. Dôvodom bol zlý prístup k údolnej stanici, ktorý viedol cez zadnú lesnú cestu od vrcholovej stanice 500-ky, čo malo za následok nízky záujem lyžiarov. Uskutočnili sa tu aj viaceré preteky na klubovej úrovni, ale z ekonomických dôvodov sa táto trať aj s vlekom prestali využívať okolo roku 1986.

Keď areál prešiel do vlastníctva spoločnosti Tatranské lanové dráhy (TLD), tá prevádzkovala už iba svah 500-ky aj so zasnežovaním, ktorá slúžila ako ideálny svah pre lyžiarske kurzy a hodiny telesnej výchovy pre školy z okolia. Zaviedlo sa osvetlenie, čo umožnilo večerné lyžovanie. Stredisko dlhodobo využíval na tréningy aj Lomnický lyžiarsky klub. Niekoľko rokov fungoval areál celodenne, keď ráno na svahu lyžovali triedy z blízkych škôl v rámci hodín telesnej výchovy, potom lyžovala široká verejnosť a na záver dňa prevádzkovali večerné lyžovanie, čo využívali najmä ľudia z okolia.

Informácie o histórii areálu spracované zo zdrojov:

  • Ján Terezčák: História lyžovania na Slovensku, II. diel
  • Monografia „Mesto Vysoké Tatry včera a dnes“, 2017, časť Juraj Husovský: História športu od roku 1947 doteraz