TMR podporí z grantu 9 projektov, ktoré zlepšia život v meste Vysoké Tatry

Spoločnosť Tatry mountain resorts prevádzkuje najväčšie tatranské lyžiarske strediská a dlhodobo tak pôsobí aj v meste Vysoké Tatry. Uvedomuje si, že nárast počtu návštevníkov aj rozvoj služieb cestovného ruchu priamo ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov mesta. Preto si za cieľ svojho grantového programu Pre Lepší život v Meste Vysoké Tatry, ktorý TMR vyhlásila na konci minulého roka, zvolila práve adresnú podporu projektov, ktoré zlepšia život komunity alebo skrášlia prostredie mesta. Grantová komisia, zložená zo zástupcov mesta, nezávislých autorít aj TMR, rozhodla o podpore celkovo 9 projektov z oblasti športu, kultúry a podpory mládeže, ktoré by mali byť zrealizované už v priebehu tohto roka. Celková suma príspevkov pre rok 2019 predstavuje 19 930 eur.

„Počas nášho pôsobenia sme už aj v minulosti podporili mnoho miestnych organizácií a podujatí organizovaných v meste Vysoké Tatry, pretože aktivity TMR sú s mestom úzko prepojené. Grantovým programom sme chceli dať tejto podpore jasný účel a transparentné pravidlá, aby sme tiež prispeli k tomu, že Vysoké Tatry budú nielen atraktívnym cieľom návštevníkov, ale aj dobrým miestom pre život,“ vysvetľuje ciele grantového programu riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Do termínu zasielania žiadostí o grant, 31. decembra 2018, bolo podaných spolu 23 projektov. Všetky spĺňali podmienky grantového programu a boli predložené na hodnotenie grantovej komisii. Tá bola zložená zo zástupcov MsÚ a poslancov mesta Vysoké Tatry, nezávislých autorít a zástupcov TMR. „Pri hodnotení komisia prihliadala najmä na prospešnosť a dlhodobý prínos projektov pre čo najširšiu komunitu vo Vysokých Tatrách, mieru zapojenia dobrovoľníkov a tiež jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán,“ vysvetľuje D. Slavkovský. „Veľmi si vážime, že výber podporených projektov prebiehal v diskusii so zástupcami mesta, ktorí veľmi dobre poznajú skutočné potreby jeho obyvateľov.“

PODPORENÉ PROJEKTY PRE ROK 2019

Na základe rozhodnutia grantovej komisie získali podporu z grantového programu TMR Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry pre rok 2019 nasledovné projekty:

  • Rozvoj športových aktivít mládeže vo Vysokých Tatrách

Predkladateľ: Atletický klub AO Tatry

Predmetom podpory je nákup športového vybavenia (gymnastická a atletická sada, sada rebrín, lôpt, švihadiel a kolkov). Atletický klub AO Tatry pôsobí v oblasti mesta Vysoké Tatry, najmä pri ZŠ vo Vyšných Hágoch, členmi klubu sú prevažne deti vo veku do 11 rokov.

  • Zdravý pohyb v MŠ Tatranská Kotlina

Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

Predmetom podpory z grantu je rozšírenie  priestoru školského dvora MŠ o preliezky, kladinu, lanovú hôrku a závesné hojdačky.

  • Relaxačno-náučný chodník v MŠ Nový Smokovec

Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

Cieľom projektu je vybudovaním chodníka z rôznych druhov prírodnín ako sú kamene, drevo, piesok, kôra a šišky, ktorého súčasťou budú informačné tabule oboznamujúce s flórou a faunou Vysokých Tatier. V priestore MŠ tak vznikne priestor, ktorý bude pozitívne formovať postoj žiakov k prírode a prostrediu, ale zároveň aj miesto na oddych a relaxáciu pre všetkých obyvateľov mesta.

  • Vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, ovocia, byliniek a okrasných rastlín v MŠ Tatranská Lomnica

Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

Vybudovanie zvýšených záhonov bude obohatím vonkajších aktivít pre deti MŠ a tiež programu environmentálnej výchovy. V rámci budovania komunitných vzťahov a spolupráce s rodičmi budú do realizácie zapojení rodičia detí a ďalší dobrovoľníci. Na zabezpečovaní projektu a realizácie sa bude podieľať pedagogický zbor MŠ Tatranská Lomnica.

  • Ozvučovacia technika pre komunitné divadelné predstavenia

Predkladateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry

V meste Vysoké Tatry sa činnosť RKC zameriava na prácu s deťmi, mládežou, rodinami aj formou kultúrnych a spoločenských podujatí. Predmetom grantovej podpory je zakúpenie ozvučovacej techniky, ktorá významne zlepší kvalitu prípravy aj výslednej realizácie podujatí a umeleckých predstavení.

  • Nákup saní pre prácu s mládežou vo Vysokých Tatrách

Predkladateľ: Slovenský zväz sánkarov

Slovenský zväz sánkarov, jediný športový zväz na území Vysokých Tatier, sa venuje dlhodobo práci s mládežou vo Vysokých Tatrách. Na rastúcu členskú základňu sánkarov v Tatrách chce zväz reagovať nákupom nových saní, čím sa zabezpečí plynulejší tréning bez prestojov.

  • 30 rokov ochotníckeho divadla v Tatrách – vydanie publikácie a naštudovanie novej hry

Predkladateľ: divadelné združenie TATRATÁLIA

Hlavnou činnosťou DZ TATRATÁLIA je organizácia činnosti Divadelného ochotníckeho súboru Paľa Bielika Tatranská Lomnica. Pri príležitosti svojho výročia chce DZ TATRATÁLIA vydať publikáciu o divadle a naštudovať novú divadelnú hru s premiérou v septembri 2019.

  • Knižné búdky

Predkladateľ: Tatranský parlament, o.z.

Predmetom grantovej podpory je umiestnenie niekoľkých kusov knižných búdok na frekventovaných zastávkach TEŽ a verejných miestach v rámci Tatranskej Lomnice a Smokovcov.  Projekt má pomôcť podporiť návrat ľudí ku klasickým knihám.

  • Rozvoj bežeckého lyžovania vo Vysokých Tatrách

Predkladateľ: Telovýchovná jednota Vysoké Tatry – Bežecké lyžovanie

Hlavným cieľom projektu je nákup potrebného bežkárskeho vybavenia a náhrady cestovného pre členov športového klubu. Projekt bude prospešný pre širokú komunitu (rodičia a žiaci), nakoľko zakúpenú výstroj budú môcť využívať všetci žiaci v ZŠ Tatranská Lomnica.

Viac o podmienkach grantového programu aj podporených projektoch na http://www.aketatrychceme.sk/grantovy-program-tmr/