Žiadosť o získanie grantu

V programe pre lepší život v meste Vysoké Tatry

Žiadateľ (Organizácia)

(na ktorý je možné prijať peňažný dar)

Projekt

(prosíme o vyšpecifikovanie hlavných položiek rozpočtu)

(min. 10 % zo sumy projektu si musí žiadateľ pokryť z vlastných zdrojov, napr. vo forme dobrovoľníckej práce)

Zodpovedná osoba

(Poskytnuté údaje budú použité výhradne za účelom kontaktovania vo veci podávanej žiadosti o grant)

K projektu je potrebné doložiť tieto prílohy (stačí sken, nie je potrebné overenie notárom):

  • Stanovy/štatút alebo iné doklady potvrdzujúce existenciu a registráciu organizácie a doklad o pridelení IČO
  • Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné prehlásenie
  • Písomné vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, zásahu do životného prostredia a pod.)
  • Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného priestranstva, rekonštrukcie a pod.)

*Nahrať je možné maximálne 10 súborov s veľkosťou do 4 MB.


Suhlasim so spracovanim osobnych udajov.

Všetky poskytnuté údaje budú použité výlučne na komunikáciu týkajúcu sa podania žiadosti o grant. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov z web prostredia a cookies v spoločnosti TMR, a.s. nájdete tu.

© 2018 TMR, a.s.  •  Všetky práva vyhradené  •  Made by Seesame and NetSuccess